Avis Legal
1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d'identificar al titular del lloc web establit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es presenta a continuació la informació següent:

- Titular de la Web: Eva Gonzalbez Gregori

- NIF: 20040936R.

- Domicili Social: C/ Sant Roc, 10 - 46702 - GANDIA (VALÈNCIA)

- Correu electrònic de contacte: info@soulmusica.com del lloc web.

2. OBJECTE DE LA WEB

Eva Gonzalbez Gregori posa a disposició del públic (d'ara en avant usuari) que accedisca a www.soulmusica.com (d'ara en avant WEB), informació i dades (d'ara en avant CONTINGUTS y/o SERVICIS), per mitjà d'una web de caràcter informativa els continguts del qual són creats i proporcionats per la pròpia empresa.

3. USUARIS I ACCÉS A LA WEB

Donada la naturalesa de la Web, així com el seu contingut i finalitat, la seua navegació no requerix la condició d'usuari registrat, però podrà ser requerida per a accedir a àrees privades (com "distribuidor", per exemple) , o subscriure's a la NewsLetter. En tals casos, la condició d'usuari registrat s'adquirirà seguint els procediments arreplegats en la Web i suposarà l'adhesió a les normes d'ús que en cada moment estiguen vigents.

En relació a les pàgines accessibles al públic en general, Eva Gonzalbez Gregori també desitja complir les seues obligacions legals i regular el seu ús, per la qual cosa en estos casos accepten igualment que el fet d'accedir a elles implica el sotmetiment a estes Condicions Generals.

Per la naturalesa pròpia de la Web, és possible que es modifiquen o incloguen canvis en el contingut de les Condicions Generals. A més, Eva Gonzalbez Gregori es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació y/ o configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals.

Per això, i atés que tot usuari (tant el registrat com el que no) ha d'assumir que li seran aplicables estes Condicions Generals segons el contingut que estiga vigent cada vegada que es produïsca l'accés a la web, queden obligats a comprovar-les i conéixer-les amb cada accés.

4. ÚS DEL PORTAL

L'accés i ús de l'usuari a esta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat de l'accés per part de Eva Gonzalbez Gregori, que podrà, sense previ avís, modificar les condicions d'accés, o suspendre el dit accés, tant a la totalitat WEB, com a part de la mateixa, i sense que això supose responsabilitzar-se de les conseqüències, danys i perjuís ocasionats per això.

El maquinari i programari necessaris per a accedir a la web seran per compte dels usuaris, per la qual cosa Eva Gonzalbez Gregori no serà responsable del seu funcionament ni de qualsevol altre fet derivat del mateix; tampoc dels drets d'ús o llicències requerits per a la seua utilització.

Igualment, Eva Gonzalbez Gregori no tindrà tota responsabilitat sobre qualsevol anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrament de dades o programari que es produïsca en els equips o sistemes dels usuaris, com a conseqüència directa o indirecta de l'accés o intent d'accés a la WEB.

El servici prestat per Eva Gonzalbez Gregori per mitjà del seu WEB té caràcter indefinit, sense perjuí de poder suspendre's o cancel·lar-se sense previ avís.

Quan, per a accedir a part dels Servicis de la Web, es requerisca el registre previ dels usuaris, hauran d'acceptar les Condicions d'Ús de la Web perquè adquirisquen la consideració de "usuarios registrados".

L'identificador de l'usuari estarà compost per la seua adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l'accés al compte propi de l'usuari, serà necessari la inclusió d'este identificador, així com d'una contrasenya que haurà de contindre com a mínim 4 caràcters.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En este sentit, l'usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seua divulgació a tercers.

En el cas que l'usuari conega o sospite de l'ús de la seua contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en el mode en què s'arreplega en la Web. L'usuari assumix la responsabilitat de l'ús del portal, així com d'aportar informació veraç i lícita en l'acte del registre.

Com a part d'este registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de què serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa, així com dels continguts i servicis de la web.

En tot cas, es compromet a abstindre's de:

- Utilitzar els Servicis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l'orde públic;

- Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar y/o modificar els Servicis, a menys que es compte amb l'autorització de la seua titular o es tracte d'un supòsit permés per la Llei.

- Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornograficoil·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

- Realitzar qualsevol acte que puga ser considerat una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Eva Gonzalbez Gregori o a tercers;

- Emprar els Servicis y/o la informació de qualsevol classe que puga obtindre's a través del Lloc Web de manera que contravinguen la finalitat de la Web (ja siga per a remetre publicitat, comunicacions comercials y/o missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones, amb independència de la seua finalitat; o per a comercialitzar o divulgar siga com siga la dita informació).

- Provocar danys en els sistemes físics i lògics de soulmusica.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats;

- Intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L'usuari respondrà dels danys i perjuís de tota naturalesa que Eva Gonzalbez Gregori puga patir amb ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol d'estes obligacions, així com de qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals y/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

Eva Gonzalbez Gregori es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'orde o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaren adequats per a la seua publicació.

En cap cas Eva Gonzalbez Gregori serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de qualsevol tipus de ferramenta que permeta la seua participació.

Eva Gonzalbez Gregori vetlarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per a, a la seua sencera discreció, interrompre el Servici, i inclús excloure del Lloc Web a l'usuari que haja pogut cometre qualsevol dels delictes tipificats en el Codi Penal vigent, o haja dut a terme actes que resulten contraris a estes Condicions Generals, la Llei, les normes establides per Eva Gonzalbez Gregori o els seus col·laboradors, o puguen pertorbar el seu bon funcionament, imatge, credibilitat y/o prestigi.

5. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I ÚS DE COOKIES

La visita al present portal web, no implica el registre automàtic de cap dada de caràcter personal.

En canvi, existix determinada informació, de caràcter no personal i que no identifica un Usuari concret, que s'arreplega durant la sessió en directe a través de dispositius denominats "cookies".

Les "cookies", són xicotets fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'Usuari i que ens permeten obtindre la informació següent:

La data i hora d'accés al Lloc Web: ens permet esbrinar les hores de més afluència i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

El nombre de visitants diaris de cada secció: ens permet conéixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, a fi que els Usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.

La data i hora de l'última vegada que l'Usuari va visitar el Lloc Web.

El disseny de continguts que l'Usuari va triar en la seua primera visita al Lloc Web.

Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un Usuari concret i identificat. Esta informació permet a Eva Gonzalbez Gregori adaptar i millorar els seus Servicis als interessos de l'Usuari.

D'altra banda, este lloc web usa Google Analytics, un servici analític de les cookies descrites anteriorment prestat per Google, Inc.

No obstant això, l'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, per mitjà de la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador, si bé ha de saber que, en el cas que deshabilite l'ús de cookies, la navegació pot ser més lenta d'allò més habitual.

D'altra banda, per a la utilització de determinats Continguts o Servicis, Eva Gonzalbez Gregori podrà requerir de l'usuàries certes dades personals a través dels formularis disposats a este efecte.

Per això, i d'acord amb el que establix la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de que les dades personals que ens facilite a través del nostre lloc web o per mitjà d'enviaments de correus electrònics, seran incorporats als fitxers automatitzats davall la titularitat de Eva Gonzalbez Gregori, amb domicili en C/ Sant Roc, 10 - 46702 - GANDIA (VALÈNCIA), amb la finalitat de ser utilitzats per a gestionar la seua sol·licitud d'informació i enviar-li comunicacions publicitàries sobre les ofertes i servicis de Eva Gonzalbez Gregori

També s'informa tots els usuaris que, excepte en aquells camps en què s'indique el contrari, no serà obligatòria l'arreplega de dades personals. Ara bé, el seu no ompliment pot impedir a Eva Gonzalbez Gregori prestar tots aquells Servicis vinculats a tals dades, alliberant-li de tota responsabilitat per la no prestació, o prestació incompleta, d'estos Servicis.

Correspon a l'usuari l'obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantindre actualitzats, reservant-se Eva Gonzalbez Gregori el dret d'excloure dels Servicis a tot Usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de les altres accions que procedisquen en Dret.

Tots els usuaris poden exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació per mitjà d'un escrit, adjuntant el DNI, dirigit a Eva Gonzalbez Gregori en la direcció següent: C/ Sant Roc, 10 - 46702 - GANDIA (VALÈNCIA), o al mail info@soulmusica.com.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Lloc web -tals com textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software-, són de l'exclusiva propietat de MsWeb Coop. Val., o de tercers els drets dels quals ostenta legítimament MsWeb Coop. Val., i estan protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibida la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials, així com la seua distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

L'usuari haurà d'abstindre's de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de soulmusica.com.

S'entendrà que els usuaris que envien al Lloc Web observacions, opinions o comentaris a través del servici de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, autoritzen a Eva Gonzalbez Gregori a la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i, en definitiva, exercitar qualsevol altre dret d'explotació sobre els mateixos. Esta autorització es fa a títol gratuït, sense limitació territorial, i durarà tot el temps en què el dret de propietat intel·lectual estiga vigent, segons el que establix la legislació aplicable, ja siga nacional o internacional.

Els usuaris podran interposar reclamacions relatives a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Servicis d'este Lloc Web dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: info@soulmusica.com.

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS I RESPONSABILITAT

Eva Gonzalbez Gregori no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat del present Lloc Web, els seus servicis, información i materials. Els dits servicis, información i materials són presentats tal com són i són accessibles sense garantías de cap classe.

Eva Gonzalbez Gregori es reserva el dret a interrompre, en qualsevol moment i sense previ avís, l'accés al tot o part del Lloc Web, así com la prestación dels seus Servicis, ja siga per motius técnicos, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament eléctrico o qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, Eva Gonzalbez Gregori no garantix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web o dels Servicis, per la qual cosa el seu utilización es du a terme per l'usuari pel seu propi compte i risc, sense que, en ningún moment, puguen exigir-se responsabilitats a Eva Gonzalbez Gregori en este sentit.

Eva Gonzalbez Gregori no será responsable en el cas que existisquen interrupcions, demores o errors en el funcionament dels Servicis i, en general, qualssevol inconvenients que tinguen el seu origen en causes que escapen al seu control y/o que siga deguda a una actuación dolosa o culpable de l'usuari, y/o tinga per origen causes de cas fortuït o força Major.

Sense perjuí del que establix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de força major, a l'efecte de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control d' Eva Gonzalbez Gregori (com ara fallada de tercers, operadors o companyies de servicis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, els que siguen conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l'atac d'hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic) , sempre que Eva Gonzalbez Gregori haja adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica.

En tot cas, i siga quina siga la seua causa, Eva Gonzalbez Gregori no assumirà cap responsabilitat per danys directes ni indirectes, dany emergent y/o per lucre cessant.

Eva Gonzalbez Gregori exclou tota responsabilitat sobre els danys i perjuís de qualsevol naturalesa que puguen deure's a la falta de veracitat, exactitud, exhaustividad y/o actualitat dels Servicis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a la seua disposició o rebuts, obtinguts o als que s'haja accedit a través del Lloc Web, així com pels Servicis prestats o oferits per terceres persones o entitats.

Eva Gonzalbez Gregori tractarà, en la mesura que siga possible, d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc Web que no complisca amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, quedarà exonerada de responsabilitat per la seua no actualització o rectificació, així com pels continguts i informacions abocaments en la mateixa. En este sentit, Eva Gonzalbez Gregori no té obligació de controlar -i no controla- els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels usuaris o col·laboradors, excepte els supòsits en què així ho exigisca la legislació vigent o quan siga requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

De la mateixa manera, Eva Gonzalbez Gregori exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de qualsevol classe que puguen deure's a la presència de virus o altres elements lesius en els continguts que puguen produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

Tampoc es fa responsable per la utilització que l'usuari realitze dels Servicis del Lloc Web, les seues contrasenyes, o de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

L'usuari s'obliga a mantindre indemne a Eva Gonzalbez Gregori per qualsevol dany, perjuí, sanció, gasto (incloent, sense limitació, honoraris d'advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que poguera patir a conseqüència de l'incompliment, o compliment parcial o defectuós del que establixen les presents Condicions Generals, en la legislació aplicable, i, en especial, de les seues obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal arreplegues, tant en les presents condicions, com en la legislació aplicable.

8. MODIFICACIONS

Eva Gonzalbez Gregori, en els termes ja indicats, es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i servicis que es presten a través de la mateixa com la forma en què estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

9. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

En el cas que en soulmusica.com es disposaren enllaços o hipervincles feia altres llocs d'Internet, soulmusica.com no exercirà cap tipus de control sobre els dits llocs i continguts.

En cap cas soulmusica.com s'assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervincles o altres llocs d'Internet.

La funció de tals enllaços és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació en Internet, on podrà ampliar els Servicis oferits pel Portal.

Igualment, la inclusió d'estes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Eva Gonzalbez Gregori no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través de dites enllaços o de les conseqüències que es deriven de l'accés pels usuaris als mateixos.

És l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i servicis existents en els continguts de tercers.

10. DRET D'EXCLUSIÓ

Eva Gonzalbez Gregori es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'orde o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaren adequats per a la seua publicació.

Eva Gonzalbez Gregori vetlarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per a, a la seua sencera discreció, interrompre el Servici, i inclús excloure del Lloc Web a l'usuari que haja pogut cometre qualsevol dels delictes tipificats en el Codi Penal vigent, o haja dut a terme actes que resulten contraris a estes Condicions Generals, la Llei, les normes establides per Eva Gonzalbez Gregori o els seus col·laboradors, o puguen pertorbar el seu bon funcionament, imatge, credibilitat y/o prestigi.

Eva Gonzalbez Gregori perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Per la naturalesa pròpia de la Web, és possible que es modifiquen o incloguen canvis en el contingut de les Condicions Generals. A més, Eva Gonzalbez Gregori, es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació y/o configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals.

Per això, i atés que tot usuari (tant el registrat com el que no) ha d'assumir que li seran aplicables estes Condicions Generals segons el contingut que estiga vigent cada vegada que es produïsca l'accés a la web, queden obligats a comprovar-les i conéixer-les amb cada accés.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre soulmusica.com i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, interpretant-se d'acord amb la mateixa.

Tota controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la Comunitat Valenciana, excepte en matèria de consum, i en este cas la competència territorial la determinarà el domicili del consumidor.

Sol·licitem el seu permís per a obtindre dades estadístiques de la seua navegació en aquesta web, en compliment del Reial decret llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més informació